Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Kasipaino Oy
Postitorvenkatu 14 E
33840 Tampere
040 1250096
y-2511661-6

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Toimitusjohtaja Pasi Harju

0400400599

3. Rekisterin nimi
Kasipaino:n Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen Käyttötarkoitus
Kasipaino vastaa rekisterinpitäjänä rekisteröityjen henkilötietojen käsittelystä.
Tietoja käytetään laskutukseen, markkinointiin, asiakassuhteiden hoitamiseen ja –kehittämiseen.
Rekisteröidyt ovat joko asiakassuhteessa Kasipaino:n kanssa tai ilmoittaneet yhteystietonsa muussa yhteydessä.
Henkilötietoja voivat käsitellä kaikki yrityksen työntekijät.

5. Rekisterin tietosisältö
Henkilötiedot, esim. nimi, yritys, osoite, sähköposti, puhelinnumero, y-tunnus ja laskutushistoria.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tilausten ja tarjouspyyntöjen yhteydessä tai muuten asiakkailta suoraan saadut tiedot.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Kasipaino ei luovuta eikä siirrä tietoja ulkopuolisille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterit on suojattu salasanoilla. Manuaaliset rekisterit ovat Kasipaino:n toimistotiloissa.
Tilat on suojattu hälytysjärjestelmällä.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus ja tietojen korjaaminen/poistaminen
Henkilöllä on oikeus saada tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot sekä pyytää henkilötietojensa poistamista.
Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti allekirjoitettuna ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
Rekisterinpitäjällä on velvollisuus toimittaa tiedot tietosuola-asetuksessa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.